Lyrics Born - Baby I Made It

Top down in the Cadillac Coupe DeVille
I got the pad with the panoramic view that kills
Brushed off my Burberry
Smiled at the sky
10 years in obscurit...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.