21 Savage - Brand New Draco

Yeah
(Metro)
We ain't givin' out smoke, we givin' out embalmin' fluid
Spin that shit every day, every night
Back to back to back to back to back
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.