BBC Concert Orchestra - Saint Nicolas, Op 42: His Piety and Marvellous Works

CHORUS
For forty years our Nicolas
our prince of men, our shepherd
and our gentle guide walked by our side.
We turned to him at birth and death
in tim...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.