BBC Concert Orchestra - Saint Nicolas, Op 42: Nicolas and the Pickled Boys

CHORUS
Famine tracks us down the lanes
hunger holds our horses' reins
winter heaps the roads with snow
O we have far to go!
Starving beggars howl thei...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.