Kevin - Lifestyle

I-I just love Money

Is it me or this lifestyle?
Tell me straight nu, ik snap
Je doet mans, maar ik blijf geil
Zet een jongen in trans
Tijd is g...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.