Kevin - Mob

Vraag jij jezelf niet af waar die wijven je gaan brengen?
Hou die sterke takkies bij je, we zijn weer een jaar verder
Komen van die tijden van bij e...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.