Kevin - RTL 7

Slaap niet veel, totdat ik een millie-tje bereikt heb
Mindset alsof ik heel de nacht daar in de wijk trap
Ben je ooit op mij verdwenen, beter blijf ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.