Kevin - Bad People

Bad people, kijk uit voor bad people altijd
Ik catch details, ik flex, ik stress niet veel, maar kijk
Mannen creepen sideways bij het stoplicht
Ik ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.