Elizabeth Cook - Half Hanged Mary

Half Hanged Mary don't mind the weather
Birds of a feather gonna burn together
You can cut her loose, but that's okay
She coming down anyway
Not a wit...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.