Elizabeth Cook - Bayonette

I tried to tell y'all all the reasons I should go
Not even my mama said she could see me in Mexico
I don't speak Spanish and I don't own a gun
I wear ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.