Angel Olsen - (We Are All Mirrors)

I've been watchin' all of my past repeatin'
There's no endin', and when I stop pretendin'
See you standin', a million moments landin'
On your smile...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.