Mark Ronson - True Blue

(Fucking around, I'm falling in love)
(Saying goodbye 'cause you're giving it up)
(All that you were, all that you lost)
(Who ever thought it came ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.