Lute - Get It And Go

Ayy!
I remember sleepin' with my ribs touchin'
I remember sleepin' with my ribs touchin'
Now I get and go (whoa)
Now I get and go (whoa)
Now I g...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.