J. Cole - Under The Sun

If
You miss me
And you
Can't find
Me nowhere

I done seen it all, oh my God
Uh
I done seen it all, oh my God, I swear
Uh, uh

Nothing ne...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.