Eda Baba - Çaresizim

Seversin sevmez, gel dersin gelmez
Bu acı bitmez, çaresizim çaresiz
Gün gelir arkasından koşarsın, bekle dersin
Bir kere dönüp bakmaz, çaresizim çares...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.