Anna Oxa - Ti Lascerò

Ti lascerò andare
Ma indifesa come sei
Farei di tutto per poterti trattenere
Perché dovrai scontrarti
Con i sogni che si fanno
Quando si vive int...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.