Molly Hammar - Get To Know Me First

No tears on my pillow
Sun outside my window
I am in a good, good place

Laying on my sofa
Drinking a mimosa
Call you when I'm up in space ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.