Ronnie Flex - Drank & Drugs

Als je bitch wil chillen, is het geen probleem
Dan ga ik erheen, ik kom niet alleen
Want ik heb drank en drugs
Ik heb drank en drugsAls je bitch wi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.