Kevin - Langzaam

(Jack $hirak)
Yeah

Hetzelfde rondje in de buurt nog steeds, hoe sterk ik ook sta
Ik word wakker met een kater en mijn television aan
Zie de Eras...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.