SahBabii - Trapezoid

(Deor)
Yeah, yeah-yeah
Yeah

Just like a lil' kid, gotta pack a toy
She got a small top with a big bottom like a trapezoid
Keep my name out your...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.