Mietta - SPRITZ CAMPARI

Tre, numero perfetto
Ma a te chi te l'ha detto, che pensi solo al sesso
13 che sia maledetto
Che sia maledetto, che sia maledetto
Il 17 è meglio s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.