Brray - One Time

One time
Sheesha, cabrón (Geniuz, what up?)
G-g-g-g-g-geniuz

Sin precupacione' (yah), capsuleando los blunte' (sheesh)
Con más conexione' que la...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.