Claudia Jung - Wo kommen die Träume her

Ein kleiner Freund, der mich liebt
Wohnt in dem Haus neben mir
Gerade vier Jahre alt, Augen so blau wie das Meer
Jeden Sonntag um zehn klingelt er ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.