Claudia Jung - Stumme Signale

Schon seit Tagen kein Wort mehr nach dieser Nacht
Alles, was noch zu sagen war, ist gesagt
Nur noch Schweigen der verwundeten Seelen
Eine Kleinigke...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.