Eminem - Intro

Redman wake up. Wake up Redman, wake up.
This is album three, can you hear me?
[ba ga goom ba gi]
This is Doctor Travis
Can you hear me?
You m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.