Nicki Minaj - Blow Your Mind

She said her name was Nicki, she came to play and her body was sick, yeah
She kill when she walks, so sexy when she talk
Aw, you know she gonna blow...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.