Bob Schneider - Honeypot

Woke up in a stupor
Guess its time to face the pooper
Sometimes I feel like superman
Sometimes I'm just recuperating

My head is twisting in it's...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.