Bob Schneider - 40 Dogs (Like Romeo and Juliet)

Well if I spell it out if I get it out will you hear me when I tell you about what I have to say before it gets to late its not as easy as they said i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.