Rasheeda - Boss Chick

See it's all about the way you put it down right
Gotta be sexy gotta be in control ya know
(Yean ain't never met nobody fly like me)
Hm. That's fo dam...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.