Ace Hood - Tear Da Roof Off

Pour out some liquor chase it with the juice
I came to party, what you came to do?

I got them Rosé bottles by the bucket
Grab your dawg and tell ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.