Claudia Jung - Das Dunkel der Nacht

Angst und Schwäche sind in mir
Ich fühle wie ich falle
Ich geh weg von dir.
In meinen Augen spiegelt sich die Stadt
Die Nacht ist kalt
Regen...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.