Dan Mangan - Row of Houses

Packing father
Tin can, shooter,
Makes us ready
He lies in waiting
And I hope we find him
Before they find him

Ooooooh, ooooooh, ooooooh,
Ooo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.