Baby Rasta - Vela por Tu Vida

"Algunas veces te sientes apretado
Te sientes debil
why cuando te sientes debil
Sientes que vas a rendirte
Pero tienes que buscar de lo mas profun...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.