Necro - I Remain Stiff

Hi this is dick nasty and your listening to necro the sexorcist. I'm a jolly ol' chap and pussy is my weakness.

Chorus (x2)
I'll keep your dick hard ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.