Christina Aguilera - These Are The Special Times

Ooh, yeah
In these moments, moments of our lives
All the world is ours, and this world is so right
You and I sharing this time together, ohh
Sharing t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.