Claudia Jung - Unter Meiner Haut

Manchmal suche ich nach Gefühlen
Die schon längst verloren sind
Manchmal merke ich, daß die Angst das Herz zerbricht
Auch das Telefon schweigt scho...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.