Kastelruther Spatzen - Lieder Sterben Nie

Schöne Lieder die erklingen bringen uns die größte Freud'

Wer denkt nicht gern daran
An die Lieder die schon Mutter sang'
Und dann im Schülerchor...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.