Eminem - Still Dre

Yeah nigga, I'm still fuckin with ya
Still waters run deep
Still Snoop Dogg and D-R-E, '99 Nigga (Guess who's back)
Still, still doing that shit, A...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.