Drake - The Wildfire

Yeah
Oh no, I'm ready
Yeah, let's go
Your girlfriend at my next show, OVOXO nigga
Haha, yeah

Uh,wassup?
Real nigga doing real stuff
Get alot ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.