Dan Mangan - Kitsch

Ladies in dresses
Whores in the bedroom
Holy obsessions
Old boys in board rooms
The safety of sure doom
Call it old fashioned (Frightened Sta...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.