Eminem - The Sauce

[Eminem]
It's all bad now man, it's all bad
'cause y'all done FUCKED up now
YEA! Ha ha, new shit, aiyyo
I just want the whole world to know
That ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.