Fleetwood Mac - Go Your Own Way

Loving you
Isn't the right thing to do
How can I ever change things
That I feel

If I could
Maybe I'd give you my world
How can I
When you won...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.