Hayes Carll - The Magic Kid

Pick a card, any card
Don't show it to me
Abracadabra
I've got nothing up my sleeve
And I may get it wrong or get it right
But either way I'm sta...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.