Bob Schneider - Silver Butterfly

Silver Butterfly with big ole' cherry eyes
Landed on the planet no one ever cries

An orangey papaya is all that I do see
Your kisses are much sweeter...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.