Rapsody - Take it Slow

Slowly, baby
Take my time to get to know you, baby, baby
Hold me baby

Dancing at the party
Don't slow down, hold my body
Hold my hand, whisper ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.