Kendrick Lamar - Complexion (A Zulu Love)

I'm with this

Complexion (two-step)
Complexion don't mean a thing (it's a Zulu love)
Ooh complexion (two-step)
It all feels the same (it's a Zul...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.