Rasheeda - Pack Ya Bags

He better answer this phone
What lie he gon come up with this time
Pff yeah it figures
Whatever I'm throught

[Kalenna:]
Boy, pack ya bags
See ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.