Necro - The Real Reality

INTRO (Charles Manson):

The parole board's a bunch of stupid bureaucrats men, who are laying up on the dollar bill: â??Take that poison andâ?¦ andâ?¦...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.