Necro - Do the Charles Manson

[Chorus: x2]
The morbider, the merrier
Do the Charles, do the Jeffrey Dahmer!

Its the corpse grinder you can't handle my rugged rape
I shut bitc...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.