SahBabii - Marsupial Superstars

We some marsupial, superstars
I want the top, who you fooling yah
I want a bitch with big booty yah
Ayayayaya ooohwuuu
Bitch screaming like a Indi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.